ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲ ਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਾedਨਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

YEAR 4 LETTERS

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਇਕ ਵੇਅ ਸਿਸਟਮ - 24.05.2021
ਸਾਲ 5 - ਬਾਈਕੈਬਿਲਟੀ ਓਰਕਾ - 19.04.2021

ਸਾਲ 5 - ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ - 19.04.2021
ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ - ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ - 16.04.2021
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਸਾਉਥੰਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੱਤਰ - 12.04.2021
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਸਾਉਥੰਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੱਤਰ - 23.03.2021
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਪੇਰੈਂਟਪੇ - 19.03.2021
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੱਤਰ - 05.03.2021
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ - 25.02.2021
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਫਰਵਰੀ ਅਪਡੇਟ - 05.02.2021
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਡੇਟਾ ਅਲਾਓਂਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ - 07.01.2021
ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ - ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ - 04.01.2021
ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮਖੇਲਾਵੋਂ ਦਾ ਪੱਤਰ - 31.12.2020
ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ - ਸਕੂਲ ਬੰਦ - 31.12.2020

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਕੋਵਿਡ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ - 12.12.2020

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਮਪਾਸ - 30.11.2020

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗਾਈਡ - 20.10.2020

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਮੁਹਿੰਮ - 16.10.2020

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ - 12.10.2020

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਵਿਸੈਪੇ ਪੱਤਰ - 09.10.2020

ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ - ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮ - 08.10.2020

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਏਸੇਕਸ ਪੁਲਿਸ ਪੱਤਰ - 24.09.2020

ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ - ਹੋਮ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸੈਸ ਸਰਵੇ - 21.09.2020

ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ - ਵਾvestੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ - 18.09.2020